Назад

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв. м, с полезна площ 76,29 кв. м, находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 700,00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700,00 (седемстотин) лв.
2. Пети офисен етаж, включващ офиси №№ 15, 16, 17 и 18 с обща площ 151,26 кв. м  идентификатори 68134.1001.5.2.15, 68134.1001.5.2.16, 68134.1001.5.2.17 и 134.1001.5.2.18, заедно с паркоместа № 26 с площ 14,50 кв. м и № 27 с площ 14,50 кв. м на I-во ниво на подземен паркинг в сграда, находяща се на ул. "Три уши" № 6б. Начална месечна наемна цена: 1 570,00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 1 570,00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв.
3. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.800.450.1.17 с площ от 86,48 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Елемаг" № 26, секция “Б”, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 640,00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 640,00 (шестстотин и четиридесет) лв.
4. Апартамент № 6 с идентификатор 68134.800.450.1.19 с площ от 86,48 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Елемаг" № 26, секция “Б”, ет. 4. Начална месечна наемна цена: 640,00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 640,00 (шестстотин и четиридесет) лв.
5. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83,20 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Милин камък" №  67, сграда № 1, ет. 4. Начална месечна наемна цена: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 24.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 6, всеки работен ден от 07.10.2022 г. до 20.10.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 21.10.2022 г. от 09:00 ч.  до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 07.10.2022 г. до 20.10.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.