Обратно „Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда


О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг, с разгъната застроена площ (РЗП) (надземна) не по-малко от 1920 кв. м и с разгъната застроена площ (подземна) не по-малко от 650 кв. м, респ. общо РЗП не по-малко от 2550 кв. м, върху северната част от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.903.3291 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18-729/21.11.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, м. НПЗ "Хладилника – Витоша" – част север, с площ на целия имот от 2413 кв. м и с площ на частта от 689 кв. м, съставляващ целия УПИ XIII - 126, кв. 23, м. НПЗ "Хладилника – Витоша" – част север. Минималната конкурсна цена за правото на строеж е 1 569 044 лв., без ДДС, равняващи се на процент в размер на 28,60% от РЗП на новопостроената жилищна сграда.

Заплащането на цената на правото на строеж се извършва чрез изграждане, за сметка на спечелилия конкурса участник, на напълно завършени („до ключ“ – готови за ползване, включително с изпълнени довършителните работи) функционално обособени самостоятелни обекти, в новопостроената и напълно завършена сграда с подземното ниво.

 

Конкурсът ще се проведе на 13.09.2022 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 10.08.2022 г. до 09.09.2022 г. (вкл.), на цена от 600 (шестстотин) лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com/77017 и тел. 02/870 50 54.