Обратно „ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти


ОБЯВА

 

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Помещение с площ от 140 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Варна" № 50.

Начална месечна наемна цена за обекта – 3,65 евро/кв. м, без ДДС.

 

2. Помещение с площ от 303 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Суходолска" № 73, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.

Начална месечна наемна цена за обекта – 2,00 евро/кв. м, без ДДС.

 

3. Помещение с площ от 48 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр.София, ул. "Св. Св. Кирил и Методии" № 169, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.

Начална месечна наемна цена за обекта – 12,00 евро/кв. м, без ДДС.

 

4. Помещение с площ от 64,55 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. Банкя, кв. "Иваняне" – къмпинга, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.

Начална месечна наемна цена за обекта  – 0,80 евро/кв. м, без ДДС.

 

5. Помещение с площ от 100 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. Банкя, кв. "Иваняне" – къмпинга, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.

Начална месечна наемна цена за обекта – 1,20 евро/кв. м, без ДДС.

 

Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в Комплексната оценка (100 точки).

Комплексната оценка Ко=К1+К2, където:

К1 е коефициент за предлагана месечна наемна цена (90 точки).

Коефициентът за отделните кандидати се изчислява по следната формула:

К1 = Цк / Цмах . 90%,   където: 

Цк – предложената  месечна наемна цена от съответния кандидат;

Цмах – предложената най-висока месечна наемна цена;

К2 е коефициент за предходни коректни договорни отношения с „ЛОЗАНА“ ЕАД и направени инвестиции в обекта (10 точки). Коефициентът К2 се определя за кандидата, който е ползвал помещение на "Лозана" ЕАД, а не за всички помещения, обект на конкурса.

 

Депозит за участие –  в размер на едномесечен наем, вносими по следната банкова сметка на титуляра „ЛОЗАНА” ЕАД:

Банка: „Първа инвестиционна банка”АД

IBAN: BG97FINV915010BGN0C9WA

BIC: FINVBGSF 

или на място в касата на дружеството, срещу което се издава финансов документ.

 

Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., след предварително обаждане на тел. 0896752720, но не по-късно от 05.05.2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 10.05.2022 г. от 11 часа в административната сграда на “ЛОЗАНА” ЕАД в гр. София, ул. ”Страхил войвода” № 2  Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София, ул. ”Страхил войвода” № 2, тел. 0896752720, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 05.05.2022 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 120 лв., с вкл. ДДС, внесени по следната банкова сметка на „ЛОЗАНА” ЕАД: Банка: „Първа инвестиционна банка”АД, IBAN: BG97FINV915010BGN0C9WA, BIC:FINVBGSF или на място в касата на дружеството, срещу което се издава финансов документ.

 

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 05.05.2022 г., включително.