Назад

Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево"

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА – РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район "Панчарево" на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 1, т. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 7, изр. първо, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 13 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на влязло в сила Решение № 615 по Протокол № 24, т. 34 от 26.11.2020 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА20-РД09-4408/11.12.2020 г. на кмета на Столична община обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част, с площ 1 (един) кв. м от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 7281/23.01.2020 г. на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево", ул. "Самоковско шосе" № 230, ет. 1, представляващ самостоятелен обект за делова и административна дейност с идентификатор 55419.6706.648.8.1 (пет пет четири едно девет точка шест седем нула шест точка шест четири осем точка осем точка едно), с площ 1 685,04 (хиляда шестстотин осемдесет и пет цяло и четири стотни) кв. м, в триетажна административна, делова сграда с идентификатор 55419.6706.648.8 (пет пет четири едно девет точка шест седем нула шест точка шест четири осем точка осем), разположена в поземлен имот с идентификатор 55419.6706.648 (пет пет четири едно девет точка шест седем нула шест точка шест четири осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24/02.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-9882/25.09.2019 г. на Началника на СГКК – София, попадащ в УПИ X – за читалище и озеленяване, от кв. 14 по ПУП „Зона за отдих“, за поставяне на автомат за кафе.

I. Начална месечна конкурсна наемна цена
Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, е 47,00 (четиридесет и седем) лева без ДДС.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 19.01.2021 г. до 17:00 часа на 24.02.2021 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 24.02.2021 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

V. Конкурсът   ще   се   проведе на 25.02.2021 г. от 11:00 ч.  в сградата   на   район "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail: info@pancharevo.org.