Назад

Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост - помещение заедно с прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия, с адрес: кв. Курило, ул. „Розова долина“ № 17а

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община - район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА21-РД98-9/10.02.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27.65 кв.м., заедно с 2.15 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия с идентификатор 00357.5357.167.2, с площ от 83.00 кв.м.,  актуванa с АЧОС № 2938/13.07.2012г. на кмета на район „Нови Искър“, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Розова долина“ № 17а.

  • Начална конкурсна наемна цена – 42.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

  • Специфично конкурсно условие: за канцелария.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община - район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 27.04.2021 г. до 11.05.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 12.05.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община - район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на видно място в сградата на Столична община и в сградата на СО - район „Нови Искър“. 

За информация: СО - район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ -  тел: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.