Назад

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ 5)
гр. София – 1700, р-н „Студентски", ул. "Акад. Стефан Младенов", № 8, тел: 02/ 903 59 49, e-mail: dcc5 _sofia@abv.bg


I. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години обособена част от недвижим имот обект, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД с площ от 284,66 кв. м и 95,22 кв. м общи части.

II. Опнсанне на обекта: Обектът се отдава под наем за търговия на едро с лекарствени продукти, като Наемодателят не осигурява на Наемателя техника, оборудване и инструментариум за извършване на дейността. Всички помещения съставляват неделима част от отдавания под наем обект. Всеки участник може да участва само за целия обект и да предложи само едно предложение оферта, без възможност за варианти в офертата.

III. Началната месечна наемна цена на описания в т. I.  и т. II. обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител и се равнява 1 917,00 (хиляда деветстотин и седемнадесет лева без ДДС и 2 300,40 (две хиляди и триста и 0,40) лева с ДДС.

IV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.
Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензни, свързани с извършвана от него дейност.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 09,00 до 12,30 часа, като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова, представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурсната документация.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на "ДКЦ V – София “ ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов" № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на 01.02.2021 година. Цената за закупуване на документацията е 40,00 (четиридесет) лева без ДДС или 48,00 (четиридесет и осем) лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на "Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 700,00 (седемстотин) лева.

IX. Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на 01.02.2021 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8, отдел „Деловодство". Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.
Конкурсът започва от 10:00 ч. на 02.02.2021 г. в сградата на ..Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД, етаж 2, каб. 57. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

 

УПРАВИТЕЛ: Д-р Вихрен Заяков