Назад

„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център 11 – София” ЕООД, ЕИК 000689517, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Кабинет № 15, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 14,49 кв. м, заедно с 1,808% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 2: Кабинет № 24, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 20,66 кв. м, заедно с 2,578% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 3: Кабинет № 25, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 26,42 кв. м, заедно с 3,297% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за  дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 4: Кабинет № 27, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 19,84 кв. м, заедно с 2,476% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 5: Кабинет № 26, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 10,71 кв. м, заедно с 1,310 % идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за оказване на психотерапевтична помощ.

Имот 6: Кабинет № 23, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 11,00 кв. м, заедно 1,464% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за зъботехническа лаборатория.

Имот 7: Еднопространствено помещение с отделен вход и санитарен възел, намиращо се на партерния етаж в сграда, с адрес: град София, район „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” № 127, с площ от 101,41 кв. м, заедно с 2,86% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за социални дейности.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от 01.05.2021 г. за  имоти от № 1 до № 6, включително, и три години, считано от 20.10.2021 г. за Имот № 7.

Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: За Имот 1: Кабинет № 15 – 180 с ДДС; За Имот 2: Кабинет № 24 – 260 с ДДС; За Имот 3: Кабинет № 25 – 330 лева с ДДС; За Имот 4: Кабинет № 27 – 235 лева с ДДС; За Имот 5: Кабинет № 26 – 135 лева с ДДС; За Имот 6: Кабинет № 23 – 240 лева с ДДС; За Имот 7: Еднопространствено помещение – 1050 лева с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозитът за участие в конкурса – няма.

Цена на конкурсната документация – 35 лв. с ДДС, платима в касата /ет.3/ на „ДКЦ  11 - София” ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 29.03.2021г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 29.03.2021 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 30.03.2021 г. от 13:30 часа на следния адрес: ул. „Цар Симеон” № 145, в сградата на „ДКЦ 11 – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса – 13:00ч. на 15.04.2021 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.04.2021:г. от 10.00 часа.

За справки телефон: Зоя Василева Василева – специалист човешки ресурси в „ДКЦ 11 – София” ЕООД.

 

Татяна Евтимова

Управител на „ДКЦ 11 – София” ЕООД