Заглавие Дата на публикуване
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Бъкстон“,“„Княжево" – "Звездица“ и “Сребърна“ 25.11.2019
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – кабинети и търговски обект „бивш санитарен магазин” 22.11.2019
Район "Кремиковци" обявява конкурс за част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет, намиращо се в 156-то ОУ „Васил Левски“, ул. „Кирил и Методий“ № 2 20.11.2019
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху общински поземлен имот, находящ се в гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен” 19.11.2019
”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І и ІІ метродиаметър 14.11.2019
"ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за дентални кабинети 13.11.2019
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Обособено място от покрива на административна сграда на "Метрополитен" ЕАД на ул. ”Княз Борис І” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама" 13.11.2019
„Метрополитен” ЕАД обявява продължаване на конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти – стационарни рекламно-информационни елементи, собственост на "Метрополитен" ЕАД 08.11.2019
"Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 42, за общо практикуващ лекар 06.11.2019
Район „Средец” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – подземна тоалетна с железобетонна конструкция, находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9 31.10.2019