Назад

Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство „София” в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно проектираните мероприятия в лесоустройствения ѝ проект и наличие на голи петна от почистване на короядна дървесина

Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство „София” в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно проектираните мероприятия в лесоустройствения ѝ проект и наличие на голи петна от почистване на короядна дървесина.

ЗАПОВЕД № СОА18-РД09-220/27.02.2018 г.
Приложение № 1

ЗАПОВЕД № СОА18-РД09-286/27.03.2018 г. за класиране на участниците