Назад

Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост – за стоматологичен кабинет в 61. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Решение № 479 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА18-РД98-25/20.08.2018 г. на кмета на Столична община продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен  имот –  публична общинска собственост.

 I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 6/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Връбница 2“, ул. „Ломски шосе“ № 186 в сграда за образование – 61. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, представляващо помещение с площ от 19.47 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата с площ 5.60 кв. м или с обща площ 25.07 кв. м на втория етаж на триетажна сграда за образование с идентификатор 68134.2815.830.1, цялата с площ 1 134 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.830 с площ 9 548 кв. м по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №№ РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I, от кв. 29 по плана на ж.к. „Връбница 2“, със специфично конкурсно условие за ползване – за стоматологичен кабинет.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Начална наемна цена – 110,00 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 29.10.2018 г.

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 06.11.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 07.11.2018 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-54;56.