Назад

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – за открит склад

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА18-РД09-1081/10.10.2018 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с площ от 311,00 кв. м – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 2753/22.10.2017 г., находящ се в гр. София, район „Връбница“, кв. 12, парцел XV, в м. НПЗ „Подзона Орион – 1 част“, ул. „Виделина“ № 15, с идентификатор на имота 68134.2821.158 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, с предназначение за ползване – за открит склад.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 155.50 лева без ДДС. Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104, до 16.00 ч. на 05.11.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 (сто) лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 22.11.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 23.11.2018 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-54; 56.