Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти в ж.к. „Обеля 2“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, Решение № 65 по Протокол № 47, т. 32 от 08.02.2018 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА18-РД98-9/27.02.2018 г. на кмета на Столичната община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен  имот,  публична общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по одобрен типов проект, съгласно утвърдена схема от гл. архитект на Столична община, находящи се в ж.к. „Обеля 2“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“, попадащ в ПИ с идентификатор 68134.2816.2492, кв. 19, по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, както следва:

1.1. Терен с площ 6.48 кв. м, за разполагане на павилион № 1 с предназначение за продажба на плодове и зеленчуци, съгласно утвърдена схема № 41

Начална наемна цена – 6,50 лв./кв. м – 42,12 лв. за месец без ДДС

1.2. Терен с площ 6,48 кв. м,  за разполагане на павилион № 2 с предназначение за продажба на цветя, съгласно утвърдена схема № 41

Начална наемна цена – 6,50 лв./кв. м – 42,12 лв. за месец без ДДС

1.3. Терен с площ 6,48 кв. м, за разполагане на павилион № 3 с предназначение за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки

Начална наемна цена – 6,50 лв./кв. м – 42,12 лв. за месец без ДДС

1.4. Терен с площ 6,48 кв. м, за разполагане на павилион № 4 с предназначение за продажба на кафе, съгласно утвърдена схема № 41

Начална наемна цена – 6,50 лв./кв. м – 42,12 лв. за месец без ДДС.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 23.03.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв.

Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто лева).

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 10.04.2018 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 11.04.2018 г. от 14.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-62, 02/495-77-54.