Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене на обекти в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев”, с адрес: кв. „Обеля”, ул. “Ефрем Чучков“ № 26

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Решение № 256 на Столичния общински съвет по Протокол № 81, т. 7 от 14.05.2015 г., Заповед  № СОА18-РД98-19/21.06.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РВР18-РД98-16/28.06.2018 г. обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене, както следва:

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 11/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, кв. „Обеля“, ул. „Ефрем Чучков“ № 26, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 68134.2817.575.3 с площ от 242 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.2817.575 с площ 3 412 кв. м, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащи в УПИ I – за училище, по действащ регулационен план за кв. "Обеля", а именно:

ОБЕКТИ в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев”, с адрес: кв. „Обеля”, ул. “Ефрем Чучков“ № 26,  АОС № 11/13.12.1996 г.

Обособена позиция № 1: Самостоятелен обект в сграда 3, представляващ ученически стол (с разливна)  площ 31,46 кв. м, кв. "Обеля“, АОС №11/13.12.1996 г.

Наемна цена: 13,00 лв. на месец, по 0.40 лв./кв. м, без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Специфично конкурсно условие – организиране и осъществяване на ученическо столово хранене.

Обособена позиция № 2: Самостоятелен обект в сграда 3, представляващ ученически бюфет с площ от 14,70 кв. м.

Наемна цена: 6,00 лв. на месец, по 0.40 лв./кв. м, без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Специфично конкурсно условие – ученически бюфет.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на  район „Връбница” – СО, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 16.07.2018 г.

Цена на конкурсната документация 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с включен ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 01.08.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се състои в сградата на район “Връбница”, стая № 402  на 02.08.2018 г. от 10.30 часа.

Телефон за връзка: 02/495-77-54; 02/495-77-62.