Назад

Район "Триадица" обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за: отдаване под наем имот, представляващ тоалетна със застроена площ от 180,00 кв. м, изградена в подлеза на Националния дворец на културата

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-577/06.06.2018 г. на кмета на Столична общинa

О Б Я В Я В А М:

1. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, АОС № 1566/05.07.2011 г. на СО, район „Триадица“, представляващ: Тоалетна със застроена площ от 180,00 кв. м, изградена в подлеза на Националния дворец на културата, бул. “България“ № 1, състояща се от: стълбищна клетка, кабина – каса, два броя складови помещения, коридор и две помещения – тоалетни.
2. Срок за наемане – 5 (пет) години;
3. Kонкурсната документация се закупува на касата на СО – район „Триадица“, гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. часа от 05.07.2018 г. до 07.08.2018 г.
Цена на конкурсната документация 60.00 лв. с вкл. ДДС.
4. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лева, преведена от участника по банков път по сметката на СО – район „Триадица“, а именно:
ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»
IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901; BIC: SOMBBGSF
5. Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 08.08. 2018 г. в деловодството на СО – район „Триадица”  ет. 1, стая № 103.
6. Оглед: след предварителна уговорка на тел 02/8054178 (и след представена квитанция за закупена документация) с началник-отдел РКТД Димитър Костов между 10.07.2018 г.  и 07.08.2018 г.
7. Лица за контакти: Калоян Георгиев – 02/8054137; Стефания Петрова – 02/8054104.


ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН ТРИАДИЦА