Назад

Район „Подуяне" удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне“

СО – район „Подуяне" удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне“ – СО, включени в одобрената от гл. архитект на гр. София районна схема за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, както следва:

ОБЕКТ № 2 – Районна схема: група 8 – терен – 10,00 м2
Реална част от УПИ I „жилищно строителство“, кв. 53,  до бл. 110,
ъгъла на ул. “В. Петлешков” и ул. "Ген. Липранди”, ж.к. "X. Димитър", АчОС № 2459/01.07.2010 г.                                      Начална конкурсна цена за обекта: 94,80 лв. без ДДС или 113,76 лв. с вкл. ДДС.

Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за разполагане на преместваемо съоръжение за “Бърза закуска”.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсиата документация – 100,00 лв. (сто лв.) с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (триста лв.)

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 13.03.2018 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 13.03.2018 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 14.03.2018 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж III в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр. София, ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.