Назад

Район "Панчарево" провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район "Панчарево", на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-24/20.08.2018 г. на кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица – район „Панчарево“, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване на населението по позиции, както следва:

Кабинети в Здравна служба на с. Казичене (АОС № 3100/2012 г.)

Обособена позиция № 1 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, заедно с придаваеми идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 32.74 (тридесет и две цяло и седемдесет и четири) кв. м, при начална месечна наемна цена – 147.00 (сто четиридесет и седем) лева без ДДС;

Обособена позиция № 2 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, заедно с  придаваемите идеални части от манипулационна  и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 31.82 (тридесет и едно цяло и осемдесет и две) кв. м, при начална месечна наемна цена – 143.00 (сто четиридесет и три) лева без ДДС;

Обособена позиция № 3 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, заедно с ½ идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 38,08 (тридесет и осем цяло и осем стотни) кв. м, при начална месечна наемна цена – 98.00 (деведесет и осем) лева без ДДС;

Кабинети в здравна служба с. Герман (АОС № 217/1997 г.)

Обособена позиция № 4 – Стоматологичен кабинет в едноетажна сграда, заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 38.63 (тридесет и осем цяло шестдесет и три) кв. м, при начална месечна наемна цена – 101.00 (сто и един) лв. без ДДС;

Обособена позиция № 5 – Лекарски кабинет, отреден за общо практикуващ лекар, в едноетажна сграда за здравно заведение, представляващ обособена част от самостоятелен обект, заедно с манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 65.37 (шестдесет и пет цяло и тридесет и седем) кв. м, при начална месечна наемна цена – 170.00 (сто и седемдесет) лв. без ДДС.

Кабинети в здравна служба на с. Долни Пасарел (АОС № 6613/12.05.2017 г.)

Обособена позиция № 6 – Стоматологичен кабинет, заедно със съответстващите идеални части  от общите части на сградата, с общата площ 18,31 (осемнадесет цяло и тридесет и един) кв. м, на първия етаж на двуетажна сграда на детско заведение, при начална месечна наемна цена – 43.00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

Обособена позиция № 7 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, представляващ  обособена част от самостоятелен обект, заедно с манипулационна и заедно със съотвотстващите идеални части  от общите части на сградата, с общата площ 34,68 (тридесет и четири цяло и шестдесет и осем) кв. м,  на първи етаж на двуетажна сграда на детско заведение, при начална месечна наемна цена – 79.00 (седемдесет и девет) лв. без ДДС.

Кабинет в здравна служба на  с. Бистрица (АОС № 1165/1998 г.)

Обособена позиция № 8 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар на първи етаж, отреден заедно с манипулационна  и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 40,31 (четиридесет цяло и тридесет и един) кв. м, при начална месечна наемна цена – 85.00 (осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: по 100 (сто) лева за всеки един обект/позиция.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – каса „Приходи“ на район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“  № 230.

Краен срок за закупуване на документация: до 16:00 ч. на 26.10.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти в деловодството: до 16:00 ч. на 29.10.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 30.10.2018 г. в 10:00 часа в административната сграда на район „Панчарево“, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail : so_pancharevo@abv.bg.