Назад

Район "Панчарево" обявява публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на самостоятелен обект, намиращ се в сграда с местоположение с. Железница, със специфично конкурсно условие „За аптека“

О Б Я В Л Е Н И Е


СО – район "Панчарево", на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН18-РД09-19/27.02.2018 г. на кмета на район "Панчарево" и във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост АОС № 6287/07.03.2017 г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 29150.7105.308.54 с площ от 36.76 кв. м, намиращ се в сграда с местоположение с. Железница, ул. „Еделвайс“ № 2, ет. 1, със специфично конкурсно условие „За аптека“.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 78.00 лв. (седемдесет и осем) лв. без ДДС.

Гаранция за участие: в размер на  200 лв. (двеста) без ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет) с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17.00 ч. на 19.03.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 20.03.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 21.03.2018 г. от 11:00 часа, в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, ет. 3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail :so_pancharevo@abv.bg