Назад

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН18-РД91-34/19.04.2018 г. на кмета на район "Панчарево" и във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, за който е съставен АОС №  6611/2017 г., съставляващ самостоятелен обект в сграда за здравни и социални дейности с идентификатор 39791.6003.509.5.3 с площ 65.10 кв. м, находящ се в сграда с идентификатор 39791.6003.509.5 в с. Кривина, с предназначение – за лекарски кабинет и стоматологичен кабинет, състоящ се от:

Лекарски кабинет с обща площ 36.38 кв. м, заедно с манипулационна и прилежащите ид.ч. от общите части на сградата. Начална конкурсна цена – 89.00 лв. (осемдесет и девет лева) без ДДС.

Стоматологичен кабинет с обща площ 28.27 кв. м, заедно с прилежащите ид.ч. от общите части на сградата. Начална конкурсна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с включен ДДС.

Гаранция за участие в размер на 200 лв. (за всеки обект).

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: СО – Район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17.00 ч. на 09.05.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 10.05.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 11.05.2018 г. от 11:00 часа, в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, ет. З, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail:. so_pancharevo@abv.bg.