Назад

Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, находящо се в кв. “Горна баня”, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

                                               

      О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА 16-РД 09-854/18.05.2016 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК18-РД09-100/27.02.2018 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

 О  Б  Я  В  Я  В А

П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, за следния обект:

- Помещение, находящо се в кв. “Горна баня”, ул. "Перуника" № 3А, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, АОС 3745/2016 г., отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 41,00 кв. м.

- Начална конкурсна наемна цена – 60,60 лв. месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1 – каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 02.03.2018 г. до  16.00 часа на 02.04.2018 г. (включително).

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В,  ет. 1 – деловодство до 16:00 часа на 02.04.2018 г. (включително).

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 03.04.2018 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В,  заседателна зала на II етаж.

7. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел “Търговска дейност”; тел. 02/955-44-62, вътр. 217; e-mail: soок@mail.bg

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.