Назад

Район "’Оборище” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Оборище“, със специфично конкурсно условие: за извършване на медико-социални дейности, представляващи 21 (двадесет и един) броя кабинети и 3 (три) броя помещения

ОБЯВЛЕНИЕ

Кметът на район "Оборище” – СО, бул. "Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СОА18- РД09-1116/16.10.2018 г. на кмета на Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Оборище“, със специфично конкурсно условие: за извършване на медико-социални дейности, представляващи 21 (двадесет и един) броя кабинети, находящи се на първи етаж в сградата на булевард "Генерал Данаил Николаев" № 26 в град София, както и 3 (три) броя помещения, намиращи се в сутерена на същата сграда, както следва:

1. Кабинет № 3, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
2. Кабинет № 4, находящ се на първи етаж, със застроена площ 33,00 (тридесет и три) кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена 483,00 лева, без включен ДДС, и
3. Кабинет № 5, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
4. Кабинет № 6, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
5. Кабинет № 7, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
6. Кабинет № 8, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
7. Кабинет № 9, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
8. Кабинет № 11, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
9. Кабинет № 12, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
10. Кабинет № 13, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и

11. Кабинет № 14, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начални конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
12. Кабинет № 15, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна мссечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
13. Кабинет № 16, находящ се на първи етаж, със застроена площ 13.75 (тринадесет цяло и седемдесет и пет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 196,00 лева, без включен ДДС, и
14. Кабинет № 17, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадссет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
15. Кабинет № 18 и Кабинет № 19, находящи се на първи етаж, с обща застроена площ 33.00 (тридесет и три) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 472,00 лева, без включен ДДС, и
16. Кабинет № 20, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и

17. Кабинет № 21, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и

18. Кабинет № 22, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
19. Кабинет № 23, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни мегра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
20. Кабинет № 24, находящ се на първи етаж, със застроена площ 16.50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 236,00 лева, без включен ДДС, и
21. Помещение № 7, находящо се в сутерена, със застроена площ 29.35 (двадесет и девет цяло и тридесет и пет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 200,00 лева, без включен ДДС, и
22. Помещение  № 14, находящо се в сутерена, със застроена площ 14.13 (четиринадесет цяло и тринайсет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 96,00 лева, без включен ДДС, и
23. Помещение № 15, находящо се в сутерена, със застроена площ 14.13 (четиринадесет цяло и тринайсет стотни) квадратни метра, с начална конкурсна месечна наемна цена 96,00 лева, без включен ДДС.

II. Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище", бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса, от 22.10.2018 г. до 16.11.2018 г. включително, при цена 50 (петдесет) лв. без ДДС.

III. Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1 до 17.00 часа на 19.11.2018 г. включително.

IV. Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 (петдесет) лева, преведена от участника по банков път по сметката на СО – район „Оборище“, а именно: Общинска банка АД, клон „Врабча“ , IBAN BG40SOMB91303326305401 , BIC SOMBBGSF.

V. Оглед: след предварителна уговорка на тел. 02/815 7644.

VI. За допълнителна информация: СО – район „Оборище”: отдел „Административно и правно обслужване, европейски проекти и иновации”, тел: 02/8157639 и 02/8157636.

Конкурсът ще се проведе на 20.11.2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на СО – район „Оборище”.