Назад

Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин /клуб/

 

Район „Оборище“ – Столична община, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-1032/22.11.2017 год. на кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин/клуб/, находящ се на партерния етаж на сградата на ул. „Султан тепе“ № 18 с АОС № 239/17.08.1998 г. на СО – район „Оборище“, представляващ:

Сграда с идентификатор 68134.408.325.4, разположена в ПИ с идентификатор 68134.408.325, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се на административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Султан тепе“ № 18, със застроена площ от 122 (сто двадесет и два) кв. м при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 1020 (хиляда и двадесет) лева без ДДС

- размер на гаранцията за участие – 50 лева;

- цена на конкурсната документация – 60 лева с ДДС;

- място за закупуване на конкурсната документация: сградата на район „Оборище" – СО , бул. „Мадрид" 1, ет. 1, каса;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация – 16,00 ч. на 18.05.2018 год.

- срок за подаване на офертите за участие – 17,00 ч. на 25.05.2018 год.

- адрес на организатора: гр. София, бул. „Мадрид“ № 1

- телефон за информация 02/8157636, 02/8157639.

Конкурсът ще се проведе на 28.05.2018 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на район „Оборище“ – СО.

 

ВАСИЛ ЦОЛОВ

Кмет на район "Оборище"