Назад

Район „Нови Искър” удължава конкурса с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в с. Локорско", за извънучилищна дейност, за провеждане на занимания по приложни изкуства

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър”, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД-98-33/21.08.2017 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 3 (три години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, с. Локорско, актуван с АОС № 3811/14.02.2014 г., а именно: помещение – публична общинска собственост, представляващо самостоятелен обект, с площ от 65,00 кв. м и 8,00 кв. м. прилежащи идеални части, разположено в двуетажна сграда (читалище) с идентификатор 44224.5806.132.1.“

Начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –  95,00 (деветдесет и пет) лв. месечно (без ДДС).

Специфично конкурсно условие: извънучилищна дейност, за провеждане на занимания по приложни изкуства.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на  Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр.  Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 19.10.2018 г. до 02.11.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2018 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър” и кметство Локорско.

 

За информация: СО – район „Нови Искър”, отдел УОСЖФРКТД – тел: 029917333.