Назад

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот: помещение с площ от 53.00 кв. м, разположено в едноетажна сграда на 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет, на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-608/21.06.2018 г. на кмета на Столична община,

Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот: помещение с площ  от 53.00 кв. м, разположено в едноетажна сграда на 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с идентификатор 65601.5479.268.7 по КККР,  АОС № 2976/11.10.2012 г.

Начална конкурсна наемна цена: 30.00 лв. месечно  (без ДДС).

Специфично конкурсно условие: за бюфет.

- Цена на конкурсната документация – 50 лв. (петдесет лева) без включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 27.06.2018 г. до 27.07.2018 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 123.

- Конкурсът ще се проведе на 30.07.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

- В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

- Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон "Денкоглу" № 28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „Стандарт“,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър“ и в кметството на с. Световрачене.

За информация: отдел УОСЖФРКТД, Столична община – район  „Нови Искър“, телефон 02/9917333.