Назад

Район „Нови Искър” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ лекарски кабинет с манипулационна

Столична община – район „Нови Искър”, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД-09-1096/11.10.2018 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 32.10 кв. м и  6.20 кв. м прилежащи идеални части, находящи се на първия етаж в сграда – публична общинска собственост, с идентификатор 48393.4988.921.1, построена върху поземлен имот с идентификатор 48393.4988.921 по КККР на с. Мировяне“.

Начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител, е 79,40  лв. месечно (без ДДС).

Предмет на дейност: лекарски  кабинет и манипулационна.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на  Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 22.10.2018 г. до 22.11.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 23.11.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър” и кметство Мировяне.

За информация: СО – район „Нови Искър”, отдел УОСЖФРКТД –  тел: 029917333.