Назад

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за разполагане на преместваеми модулни клетки за автоуслуги в нежилищен имот, общинска собственост, на ул. "Александър Михов" № 9

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА18-РД09-856/20.08.2018 г. на кмета на Столичната община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/16.10.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД18-РД56-227/16.10.2018 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД18-РД56-228/16.10.2018 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока.                  

1. Удължава се  срокът за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот (терен), общинска собственост, до 17,00 ч. на 31.10.2018 г. включително, както следва:

1.1. Общински имот, находящ се на адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Александър Михов“ № 9, с площ 398 кв. м, от които:

- Схема № 56 за разполагане на   преместваеми обекти – модулни клетки за автоуслуги, – 60 (шестдесет) кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 150,00 (сто и петдесет) лева без ДДС.

- 338 кв. м – терен обслужваща дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 104,70 лева  (сто и четири лева и 0,70)  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 каса  до 17,00 ч. на 31.10.2018 г. включително.

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване – до 17,00 ч. на 31.10.2018 г. включително.

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София,ул. "Кирил Дрангов”, № 55, от 10,00 часа на 01.11.2018 г. в Заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 116, тел: 495-11-39, 60, 61.

8. Оглед  на терените, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.