Назад

Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, за охраняем автопаркинг

Столична община – район "Надежда"

 

1. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години, на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”, на основание чл. 30, ал. З и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка със Заповед № СОА18-РД09-857/20.08.2018 г. на кмета на Столична община, както следва:

гр. София, ж.к. „Надежда  III“, между ул. “Танкист“ и ул. “Кумановски бой“, между блок 318 и блок 305, с обща площ 2 296 кв. м, с предназначение за охраняем автопаркинг, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2105, с площ 726 кв. м, АОС № 1043/26.04.2002 г., находящ се гр. София, р-н "Надежда", ж.к. “Надежда III“, ул. “Танкист“, УПИ V.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2104, с площ 511 кв. м, АОС № 1512/15.12.2007 г., находящ се гр. София, р-н "Надежда", ж.к. “Надежда III“, представляващ реална част от УПИ IV – 951.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2103, с площ 1059 кв. м, АОС № 1511/15.12.2007 г., находящ се гр. София, р-н "Надежда", ж.к. “Надежда III“, ул. “Кумановски бой“, представляващ реална част от УПИ III.

Начална конкурсна наемна цена 521 лв., без вкл. ДДС, на месец.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 18.09.2018 г. до 18.10.2018 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса: 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 18.09.2018 г. до 18.10.2018 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, 1 етаж, и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 18.09.2018 г. до 18.10.2018 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 19.10.2018 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.