Назад

Район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 103. ОУ „Васил Левски“

 

ОБЯВА

 


СО – район „Люлин”, на основание  чл. 46, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с  чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,  Заповед № СОА18-РД09-768/27.07.2018 г. на кмета на Столична община, Заповед № РЛН18-РД09-498/14.08.2018 г. на кмета на СО – район „Люлин“, Протокол № 1/25.09.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РЛН18-РД91-74/25.09.2018 г. на кмета на район „Люлин“ и Заповед № РЛН18-РД09-557/25.09.2018 г. на кмета на район „Люлин“, обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен  конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища  на територията на район "Люлин", за срок от 5 (пет) календарни години за следната обособена позиция:

VI. За 103. ОУ „Васил Левски“ – гр. София, ж.к. „Филиповци“, представляващ:

1.1. Ученически бюфет с площ 13 кв. м

Начална конкурсна месечна наемна цена 9,75 лв. без вкл. ДДС
        
Място на закупуване на конкурсната документация: район „Люлин”, бул. ”Захари   Стоянов”, бл. 327 , вх. В, ет. 1 – каса.
Срок на подаване на офертите, считано от 8.30 часа на 26.09.2018 г. до 17.00 ч. на 09.10.2018 г. в „Център за информация и услуги“ на СО – район „Люлин“, бул. ”Захари Стоянов“ № 15.
Дата за провеждане на конкурса на 10.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО – район „Люлин“.
Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с ДДС.
Гаранция за участие: 200,00 лева.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел.02 92 37 234/286/.