Назад

Район "Лозенец" обявява конкурс за: отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Лозенец“ за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД-09-566/06.06.2018 г. на кмета на Столична община – район „Лозенец“, открива конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Лозенец“  за организиране на  ученическо столово и бюфетно хранене, както следва:

1. Помещения, находящи се на приземния етаж в сградата на 120. ОУ „Г. С. Раковски“ с адрес: гр. София, пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7 – ученически стол и бюфет с полезна площ 179.65 кв. м –  наемна цена 116 (сто и шестнадесет) лв. без ДДС.

2. Помещения, находящи се в сградата на 122. ОУ „Николай Лилиев“ с адрес: гр. София, ул. „Презвитер Козма“ № 2 – ученически стол и бюфет с полезна площ 182.82 кв. м –  наемна цена 117 (сто и седемнадесет) лв. без ДДС.

3. Помещения, находящи се в сградата на 139. ОУ „Захари Круша“ с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 – ученически стол и бюфет с полезна площ 73,15 кв. м, наемна цена 51 (петдесет и един) лв. без ДДС.

4. Помещения, находящи се на приземния етаж в сградата на 21. СУ „Христо Ботев“ с адрес: гр. София, ул. „Люботрън“ № 12 – ученически стол и бюфет с полезна площ 388.45 кв. м – наемна цена 254 (двеста петдесет и четири) лв. без ДДС.

5. 107. ОУ „Хан Крум“ с адрес: гр. София, ул. „Димитър Димов“ № 13 – ученически стол, с полезна площ 439 кв. м –  наемна цена 328 (триста двадесет и осем) лв. без ДДС.

Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 8.30 часа на 05.07.2018 г. до 17.00 часа на 06.08.2018 г. в административната сграда на район „Лозенец" с адрес: гр. София, бул. "Васил Левски" № 2, ет. 2 деловодство, след заплащане на цената в касата на район „Лозенец" или по банков път по сметка на СО – район „Лозенец", IBAN BG69SOMB91303124906301 при Общинска банка.