Назад

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Враждебна“ със специфично конкурсно условие – закусвалня

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА18-РД09-799/06.08.2018 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС


1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района, представляващ:
Сграда с идентификатор 68134.8591.2.1 с площ от 13 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8591.2, с местонахождение: гр. София, кв. „Враждебна“, район „Кремиковци”.
Начална конкурсна цена – 17,00 лв./месец без ДДС.
Специфично конкурсно условие – закусвалня.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация:
Център за административно и информационно обслужване – район "Кремиковци“, кв. "Ботунец" – 1870, ул. "Челопешко шосе” № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 24.09.2018 г. до 24.10.2018 г. включително, от 8.30 до 16.30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район "Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б, ет. 1, от 25.09.2018 г. до 24.10.2018 г. включително – всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ул. "Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1 на 25.10.2018 г. от 10:30 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО – район "Кремиковци" – кв. "Ботунец" – 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

                                                               /ИВАЙЛО ПАНЕВ/