Назад

Район "Красно село" обявява конкурс за: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 19. СУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичната община и заповед № СОА18-РД09-506/23.05.2018 г. на кмета на Столичната община, район „Красно село”, Столичната община обявява "Конкурс за организиране на ученическо столово хранене в  сградата на  19. СУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16, район „Красно село", гр. София за организиране на ученическо столово хранене в общинското училище на територията на район „Красно село”, с обща площ 341,52 кв. м, АОС № 787/11.01.2002 г., по обособени позиции, за срок от 5 (пет) календарни години,  както следва":

Обособена позиция № 1:  Отдаване под наем на ученически стол (кухня майка) , находящ се в сградата на 19. СУ „Елин Пелин“, с адрес ул. „Яков Крайков” № 16, АОС № 787 от 11.01.2002 г., с площ 329,52 кв. м.

Наемна цена 140 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2:  Отдаване под наем на бюфет, находящ се в сградата на 19. СУ „Елин Пелин“, с адрес ул. „Яков Крайков” № 16, АОС № 787 от 11.01.2002 г., с площ 12,00 кв. м.

Наемна цена 9,00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

- Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, за ученическия стол – 140.00 лв. без ДДС и за  бюфет – 9,00 лв. без ДДС. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се внася отделна гаранция.

- Цена на  конкурсната документация – 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 23.07.2018 г.;

- Място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 30.07.2018 г.;

- Конкурсът ще се проведе на 02.08.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село”;     

- Адрес на организатора – гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124

- Телефон за информация – 02/8951156, 02/8951120, 02/8951111, 02/8951159.