Назад

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на: сграда за обществено хранене

СО – район „Красна поляна", на основание Заповед СОА18-РД09-648/29.06.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 1262/06.11.2017 г. на СО – район „Красна поляна“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, с вх. рег. № 1235, акт № 99,том II, дело № 592, им. партида 528599, находящ се в гр. София, СО – район „Красна поляна", ж.к. "Разсадника – Коньовица", ул. “Хъшове“, представляващ: сграда с идентификатор 68134.1106.65.4 със застроена площ от 73,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1106.65 съгласно скица № 15-79952/08.02.2018 г., нанесени в КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, идентичен със сграда, попадаща в УПИ  ХХ – за ОЖС от кв. 67, м. "Разсадника – Коньовица“ съгласно действащия подробен устройствен план на гр. София, одобрен със Заповед РД-50-09-532/25.11.1993 г. на главен архитект на гр. София, с предназначение – сграда за обществено хранене.
Начална конкурсна цена: 296 (двеста деветдесет и шест) лева, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение” № 25, от 10.07.2018 г. до 08.08.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение” № 25 – деловодство – от 10.07.2018 г. до 08.08.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация е 120 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" № 25, Заседателна зала, на 09.08.2018 г. от 10.00 часа.
Телефон за връзка: 02 9 217 225; 02 9 217 241.