Назад

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем за паркинг за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ПУП/ОУП

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед СОА18-РД09-460/10.05.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за паркинг за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ПУП/ОУП на СО и за срок до 10 (десет) години на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1157/30.03.2015 г. на СО – район „Красна поляна", вписан в книгите за вписване с вх. рег. № 28512/21.05.2015 г., том LXII, № 2, им. п. 20548, находящ се в гр. София, Столична община – район „Красна поляна”, м. Барите – 2-ра част, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1112.206 с площ от 3432 кв. м, съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, в който частично попада УПИ VIII за трудови казарми от кв. 1, по плана на „Терен, отреден за трудовите войски в с. Суходол“, одобрен със Заповед № 5158/18.04.1947 г., с начална конкурсна месечна наемна цена 755 (седемстотин петдесет и пет) лева без ДДС или 0,22 лева/кв. м, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение" № 25, от 11.07.2018 г. до 09.08.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25 – деловодство от 11.07.2018 г. до 09.08.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация е 120 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район "Красна поляна", ул. „Освобождение" № 25, Заседателна зала, на 10.08.2018 г. от 10.00 часа.
Телефон за връзка: 02 9 217 225; 02 9 217 241.

С УВАЖЕНИЕ, ИВАН ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА