Назад

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение „за кафе-клуб“

Столична община – район "Искър", обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, който ще се проведе на 25.10.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301:

Помещение (сутерен) с площ 99,90 (деветдесет и девет цяло и деветдесет) кв. м в триетажна сграда с идентификатор 68134.1500.644.3 с площ 486,00 (четиристотин осемдесет и шест) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.644 с площ 8 191 (осем хиляди сто деветдесет и един) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I от кв. 73 но действащия регулационен план на ж.к. „Дружба 1”, с предназначение „за кафе-клуб“.

Начална конкурсна цена 309,00 лв. (триста и девет лева) без ДДС за цялото помещение съгласно експертна оценка на сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 25.09.2018 г. до 24.10.2018 г. в деловодство на район "Искър".

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 150.00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.

Оглед на обекта: всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 10.07.2018 г.

Краен срок за подаване на документи: 24.10.2018 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 03 / 979 07 37.

Район „Искър", ул. „Кр. Пастухов” № 18.