Назад

Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за офис

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-211/27.02.2018 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС

СО – район „Илинден” продължава

конкурса за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1201.40.1.85, представляващ нежилищно помещение със застроена площ 106,45 кв. м, по КККР, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 358, вх. 1, ет. 1, с вписан АОС № 75/27.04.2017 г., за срок от 10 (десет) години, със специфично конкурсно условие – за офис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 341,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие  300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ "Люлин") по банкова сметка: BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО – район „Илинден“ – срок за внасяне до 11.05.2018 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00 ч. на 11.05.2018 г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 11.05.2018 г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 14.05.2018 г. от 14,00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. (без ДДС)

Информация на тел. 02/439 73 47 – район „Илинден”.