Назад

Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ улица за поставяне на преместваеми обекти (павилиони)

СО – Район „Банкя” – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, тел. : 9977212 /8/ в изпълнение на  Решение № 749 по протокол 43, т. 32/09.11.2017 г. на СОС и Заповед с № СОА17-РД98-81/15.12.2017 г. на кмет на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 13 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Решение на комисия по Протокол от 06.02.2018 г. удължава срока на обявения в бр. 4/05.01.2018 г. публично оповестен конкурс с предмет: 

I. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от имот – публична общинска собственост, представляващ улица от о.т. 116, о.т. 117, о.т. 118, о.т. 104, находяща се на територията на район "Банкя", "в.з. Бели брег", м. "Полето" за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за обслужващи функции – траурни услуги, съгласно одобрена схема от главен архитект на София, а именно:

 

1. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

2. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

З. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

4. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

5. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

6. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м.
 

II. Начална конкурсна цена – 6.30 лв. за 1 кв. м, без ДДС или 85,00 (осемдесет и пет) лева без ДДС за всеки един от обектите, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на територията на Столична община.

III. Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите – За поставяне на преместваем обект по индивидуален проект, с обслужваща функция – траурни услуги.

IV. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – Район "Банкя", ет. 3, отдел "УОСЖФРКТД", стая № 304, срещу 40 лв. с вкл. ДДС, вносими в касата на район "Банкя".

V. Срок за закупуване на конкурсната документация от 14.02.2018 г. до 28.02.2018 г. – 16.00 часа.

VI. Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – до 28.02.2018 г. – 16.00 часа в деловодството на район "Банкя" – гр. Банкя , ул. "Цар Симеон" № 1.

VII. Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер двойната начална конкурсна цена на кв. м без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 28.02.2018 г.  – 16.00 ч.

VIII. Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 01.03. 2018 г. – 10.00 ч.


РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"