Назад

Район „Банкя” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем с предмет свободен нежилищен имот с предназначение "за администрация и магазини"

                                                                                  О Б Я В А

СО – Район „Банкя” – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на   Заповед с № СОA17 – РД 09- 2072/ 18.12.2017 г. на кмет на Столична община с вх. № РБН17 – РД 09-63/19.12.2017 г.  на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 1 и  чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява  публично оповестен  конкурс с предмет:  

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години  на  свободен нежилищен имот  с предназначение –  за  администрация и магазини –  частна  общинска собственост, (АОС № 1255 /24.02.2015 г.) представляващ:

Поземлен имот с идентификатор: 02659.2292.449, целият с площ 704 кв. м, за който ПИ е отреден УПИ XII – за администрация и магазини, кв. 3, кв. "Изгрев" съгласно действащ ПУП, одобрен със заповед № РД 50-180 /09.08.2005 г. на кмета на район „Банкя" за поставяне на търговски обект (модулна конструкция) по индивидуален проект, с площ 141,00 кв. м съгласно схема, одобрена от главен архитект на Столична община.

ІІ. Начална конкурсна цена – 530,00 (петстотин и тридесет) лева, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на територията на Столична община.  

ІІІ. Специфично конкурсно условие – Наемателят за своя сметка, от името и в полза на Столична община, да проектира, изработи и постави преместваем обект – елемент на градското обзавеждане, по чл. 56 , ал. 1 от ЗУТ, представляващ навес на спирка на масовия градски транспорт (модулна конструкция) по индивидуален проект, с площ  60,00 кв. м в общински поземлен имот с идентификатор: 02659.2292.448, попадащ в улица "София", между о.т. 120 и о.т. 122 съгласно схема, одобрена от главен архитект на Столична община.

ІV. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – Район "Банкя", ет. 3, отдел "УОСЖФРКТД", стая № 304, срещу  50 лв. с вкл. ДДС, вносими в касата на район "Банкя".

V. Срок за закупуване на конкурсната документация: от 26.01.2018 г.  до 26.02.2018 г. – 16.00 часа.

VІ. Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – до 26.02.2018 г. – 16.00 часа в деловодството на район "Банкя" – гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.   

VІІ. Гаранция за участие в конкурса  – парична сума в размер на 100 лв. (сто лева) без ДДС, вносима в касата  на районната администрация, в срок до 26.02.2018 г. – 16.00 ч.

VІІІ. Място, дата  и час на провеждане на конкурса  – район „Банкя" , ул. „Цар Симеон" № 1 – 27.02.2018 г. – 10.00 ч.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"