Назад

Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене за 78. СУ "Христо Смирненски"

О Б Я В А

CO – район "Банкя, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, тел. № 9977212 /8 / в изпълнение на Заповеди с № СОА18-РД09-08-928/07.09.2018 г. (вх. № РБН18-РД09-71/10.09.2018 г.) на кмета на Столична община и на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 13 от НОС, решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, чл. 52, ал. 1, 2, 4 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имот – публична общинска собственост (АОС № 55/16.05.2013 г.), за ученическо столово и бюфетно хранене за 78. СУ "Христо Смирненски", както следва:

I. Ученически стол с площ 192,14 кв. м, състоящ се от кухненски блок с площ 92,14 кв. м и прилежаща зала с площ 100 кв. м, находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 02659.2193.166.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.166 по КККР на район "Банкя", одобрени със Заповед № РД 18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Банкя, CO – Район "Банкя", ул. "Царибродска" № 7.

II. Ученически бюфет с площ 24 кв. м, състоящ се от бюфет и прилежаща зала, находящ се в триетажна сграда с идентификатор 02659.2193.166.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.166 по КККР на район "Банкя", одобрени със Заповед № РД 18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК , с адрес: гр. Банкя, CO – Район "Банкя", ул. "Царибродска" № 7.

При начална конкурсна месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от НЦСНИСО:

A.) Ha ученическия стол: 345 лв. (триста четиридесет и пет лева) с включен ДДС, от които 185 лв. за кухненския блок и 160 лв. – за прилежащата зала;

Б.) Ha ученическия бюфет: 170 лв. (сто и седемдесет лева) с включен ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на CO – район "Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 – отдел УОСЖФРКТД , ет. 3, стая № 304 в срок от 14.09.2018 г. до 15.10.2018 г., срещу заплащане на крайна цена в размер на 60 лв. (шестдесет) лева с включен ДДС, внесени в касата на районната администрация в срок до 15.10.2018 г., а при удължаване на срока – до 30.10.2018 г.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 15.10.2018 г., а при удължаване на срока до 30.10.2018 г.

Дата на провеждане на конкурса: 16.10.2018 г. от 10.00 часа. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 14 дни на 31.10.2018 г. – 10.00 ч.