Назад

„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ 1 кв. м, за монтиране на 1 брой ATM (банкомат)

О  Б  Я  В  А

Изпълнителният директор на „Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ 1 кв. м, находяща се във фоайето на партерния етаж, централен вход на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, предназначена за монтиране на 1 брой терминално устройство ATM (банкомат).

Конкурсът ще се проведе на 30.07.2018 г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, Административен блок, стая № 3.

Срок на договора 3 години.

Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 18.07.2018 г. до 20.07.2018 г. вкл., след представен документ за закупена документация.

Телефон за контакт – 0884355846 – Стойков.

Конкурсната документация се получава от 18.07.2018 г. до 20.07.2018 г. в стая № 6 – Административен блок на  "Първа МБАЛ – София" ЕАД, след заплащане на цената в касата на "Първа МБАЛ – София" ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 27.07.2018 г.,  в деловодството на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Депозит за участие 50.00 лв.  (петдесет лева). Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. ”Княгиня Мария-Луиза” № 88,  или на ръка в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Цена на конкурсната документация – 5.00 лв. без ДДС.