Назад

„Пазари Запад“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – реални части от недвижим имот, заедно с изградените в тях павилиони, собственост на "Пазари Запад" ЕАД – гр. София

„Пазари Запад“ ЕАД, гр. София обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 

за продажба на дълготрайни материални активи – реални части от недвижим имот, заедно с изградените в тях павилиони, собственост на "Пазари Запад" ЕАД – гр. София.

Време и начин на оглед на материалните активи: може да бъде извършено всеки ден от 30.04.2018 г. до 14.05.2018 г. включително след предварителна заявка на тел.: 0888 932 329 – ръководител търговски екип.

Тръжната документация се закупува и получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 30.04.2018 г. до 14.05.2018 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД – гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: ОБЩИНСКА БАНКА АД, IBAN: BG54SOMB91301019074401, BIC: SOMBBBGSF. Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура за внесена сума за закупената документация до 16:00 ч. на 14.05.2018 г.

Документите за участие могат да се подават от кандидатите всеки работен ден, от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 30.04.2018 г. до 14.05.2018 г. включително в деловодството на „Пазари Запад" ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2.

Начална тръжна цена, от която ще започне наддаването, е 655 474 лв. без ДДС.

За допълнителни въпроси и информация на телефон:  02/4949888.

Дата на провеждане на търга – 15.05.2018 г.