Назад

„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява „Конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД – частна общинска собственост, за осъществяване на медицинска дейност – ½ кабинет № 40 (Общопрактикуващ лекар) с площ 18 кв. м”

Изпълнителният директор на „Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява: „Конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД – частна общинска собственост, за осъществяване на медицинска дейност – ½ кабинет № 40 (Общопрактикуващ лекар) с площ 18 кв. м.”  

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2018 г. от 10 ч. в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, Административен блок, стая № 3.

Срок на договора – до 01.08.2020 г.

Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 23.10.2018 г. до 25.10.2018 г. вкл., след представен документ за закупена документация.

Телефон за контакт – 0884355846 – Стойков.

Конкурсната документация се получава от 23.10.2018 г. до 25.10.2018 г. в стая № 6 – Административен блок на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, след заплащане на цената в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 02.11.2018 г., в деловодството на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Депозит за участие 50.00 лв. (петдесет лева). Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. ”Кн. Мария-Луиза” № 88,  или на ръка в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Цена на конкурсната документация – 5.00 лв. без ДДС.