Назад

"ДКЦ II – София" EООД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения

Актуализирано на 18.10.2018 г.

"ДКЦ II – София" EООД

З А П О В Е Д
№  115/15.10.2018 г.

На основание ДВУ и чл. 22 ал. 4 изречение „второ“ и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет

РЕШИХ:

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на следните помещения, собственост на дружеството, а именно:

1.1. Помещение за лекарски кабинет № 32, състоящо се от 15,19 кв. м, находящо се в сградата на дружеството на адрес: София, ул. "Хан Крум" № 1, партерен етаж", начална наемна цена за кабинет № 32 – 230.85 лв. с включен ДДС.

1.2. Помещение за кабинет – психолог № 29, състоящо се от 18.18 кв. м, находящо се в сградата на дружеството на адрес: София, ул. "Хан Крум" № 1, партерен етаж", начална наемна цена за кабинет № 29 – 276.28 лв. с включен ДДС.

1.3. ½ помещение за лекарски кабинет № 30 от 16.03 кв. м, находящо се в сграда, начална наемна цена за кабинет № 30 – 121.80 лв. с включен ДДС.

2. Срок на договора за наем: 36 месеца.

3. Срок за закупуване на тръжната документация: до 02.11.2018 г. Документацията за участие се получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. на посочения в обявлението адрес, след заплащане на сумата от 30.00 лева, без ДДС, в касата  на  "ДКЦ II – София" EООД.

4. Кандидатите  внасят гаранция за участие в търга, равен на един едномесечен наем  за съответния   кабинет, определен съобразно първоначалния такъв. Гаранцията се внася в касата на дружеството или се превежда по банковата сметка  на "ДКЦ II – София" EООД в Общинска банка IBAN BG 66SOMB91301010240201 банков код SOMBBGSF и се връща на участниците в срок до 10 (десет) календарни дни от сключване на договора за наем, а на спечелилия търга се задържа и се връща, съобразно разпоредбите на подписания договор за наем.

5. Място за приемане на предложенията на участниците: стая 205  на 2. етаж , ул. ”Хан Крум” № 1 , всеки ден от 09:00 часа до 12:30 часа.

6. Оглед на помещението, предмет на търга: всеки ден от 10:00 часа до 12:00 часа до  02.11.2018 г

7. Краен срок за подаване на предложенията 12:30 часа на 02.11.2018 г.              

8. Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

9. Дата, място и час на провеждане на търга: 06.11.2016 г. в 10.00 ч. в кабинет № 206. Резервна дата 12.11.2016 г. в 10.00 ч. в кабинет № 206.

10. Изисквания към участниците в търга:

10.1. Отменено със Заповед № 117/17.10.2018 г.

10.2. Не могат да участват лица, които имат парични задължения към държавата или са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, както и които са осъждани за престъпления срещу финансовата, данъчната или осигурителната система, за подкуп  по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния  кодекс; са обявени в несъстоятелност; са в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; са  свързани лица по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Същите ще бъдат отстранявани от процедурата. Отсъствието на  посочените по-горе обстоятелства  се удостоверяват с декларации по образец от документацията за търга  при подаване на предложенията.

11. Кандидатите подават заявление (по образец) за участие в търга, придружено от списък на  следните документи, които следва да представят:

11.1. заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 месец от подаване на предложението или посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР;

11.2. документ за представителна власт на лицето, подписало предложението, когато се подава от пълномощник;

11.3. Отменено със Заповед № 117/17.10.2018 г.

11.4. Отменено със Заповед № 117/17.10.2018 г.

11.5. заверено копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година ;

11.6. заверено от кандидата копие на удостоверение от съответната данъчна дирекция/данъчно подразделение на НАП, че кандидатът няма непогасени публични задължения към държавата или общината, освен ако не са разсрочени или отсрочени;

11.7. документ за внесен депозит за участие – заверено от кандидата копие;

11.8. документ за закупена документация – заверено от кандидата копие;

11.9. оферта, включваща предложение за месечна наемна цена с ДДС;

11.10. декларации от кандидатите по условията на търга, посочени в т. 10.

12. Други условия в съответствие с целите на търга:

12.1. Имотът да се използва по начина, предвиден в описанието му и съобразно предвидения срок.

12.2. Закупуването и монтирането на контролно-измервателни уреди (топломер, водомер, електромер) е за сметка на наемателите. Заплащането на потребените консумативи е за сметка на наемателите.

Заявлението за участие заедно с документите по т. 11 се подава в запечатан, непрозрачен плик № 1. Върху плика се   посочва: участник,   адрес   за   кореспонденция,  телефон   и   по възможност  факс  и  електронен  адрес,  както  и  наименование  на обекта на конкурса. Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик № 2 с надпис „Ценово предложение”.

Двата плика се поставят в запечатан непрозрачен плик, върху който се поставя само входящ номер и час на приемане на документите. Всички разходи, свързани с подаване на заявлението, са за сметка на кандидата.

Решението подлежи на публикация в един столичен ежедневник  и на сайта на Столична община най-малко 14 дни преди крайната  дата на конкурса.

                                                     

Управител :
                      (д-р  Габриела Матеева)