Назад

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други

 

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 01/07.02.2018 г. на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,


І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

На 28.02.2018 г., от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно: Кабинет № 219, с площ 17,86 м2   и прилежащи части 13,82 м2, находящ се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София,  ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М


Срок на наемното отношение – 3 (три) години.
Предназначение – кабинет за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.
Начална конкурсна цена за кабинет  № 219 – 129,00 лв. без ДДС. 
Необходимите  документи и изискванията  за участие в конкурса са посочени в Документацията на конкурса .                                                                  
Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от Проект за договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена за всеки кабинет и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 15.30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, и след заплащане на цената в касата на дружеството.
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа  до 27.02.2018 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Веселин Стойков – служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878 419207.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч.,с краен срок на подаване 27.02.2018 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.