Назад

"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството

 

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 309 с площ от 16,38 кв. м – 230 лв.; кабинет № 312 с площ от 16,38 кв. м – 250 лв.; кабинет № 316А с площ от 16,38 кв. м – 295 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всеки един от кабинетите е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответния кабинет и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 22.03.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15.00 ч. на 23.03.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.03.2018 г. от 10.30 часа.

За справки – тел. 02/ 952 13 63