Назад

„ДKЦ 11 – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на еднопространствено помещение на партерния етаж в сграда на бул. „Александър Стамболийски” № 127 с предназначение – за социални дейности

 

Обявление

 

„Диагностично-консултативен център 11 – София” ЕООД, ЕИК 000689517, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а именно: Еднопространствено помещение с отделен вход и санитарен възел, намиращо се на партерния етаж в сграда, с адрес: град София, район „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” № 127, с площ от 101.41 кв. м, заедно с 2.86%  идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: за социални дейности.

Минималната наемна цена е в размер на: 1050 (хиляда и петдесет) лева с ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е: 100 лева, вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ 11 – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG49SOMB91301010231001.

Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 11.10.2018 г.

Цена на конкурсната документация – 30 лв. с ДДС, платима на касата (ет. 3) на „ДКЦ  11 – София” ЕООД не по-късно от 13.00 ч. на 11.10.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 11.10.2018 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.10.2018 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София, Столична община, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, в сградата на „ДКЦ 11 – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 29.10.2018 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 30.10.2018 г. от 09.30 часа.

За справки тел.: 02/931 80 48; 0876 501076.

Татяна Евтимова – Управител на „ДКЦ 11 – София” ЕООД