Провеждане на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии - собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство "София" и в териториалния обхват на ТП "Държанво  ловно стопанство "Витиня" в района на действие на Регионална дирекция по горите - София.

Заповед № СОА17-РД09-577/02.06.2017 г.

Документация и условия за участие

Образец №7

Обект №1
Обект №2
Обект №3

Обект №7
Обект №8

Протокол  № СОА17-РД91-226-1/27.06.2017 г.

Заповед № СОА17-РД09-721/28.07.2017 г. за прекратяване на процедура по договаряне за обект № 8,  намиращ се в землищата на: гр. Бухово в отдел и подотдел: 754-л,м,р; с. Желява в отдел и подотдел: 6-з; с. Долни Богров в отдел и подотдел: 793-ч.