Обявява  процедура  за открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство "София" и в териториалния обхват на ТП "Държанво ловно стопанство "Витиня" в района на действие на Регионална дирекция по горите - София.

Възложител - Столична община, адрес: София, ул. "Московска" № 33, тел. 9525083, факс 9522774, електронен адрес www.sofia.bg, лице за контакт инж. Тодор Тодоров tit_uozg@abv.bg.

Предмет и обекти на процедурата - сключване на договори с изпълнител за "Предоставяне на  възмездно ползване на прогнозни количества на  маркирана дървесина намираща се в  горските  територии собственост на Столична  община, в териториалиня обхват на ТП "Държавно горско стопанство "София" и ТП „Държавно ловно стопанство "Витиня", в района на дейност на  Регионална дирекция по горите София през 2017 г." на територията на район "Кремиковци'' в землищата на  с. Долни Боrров, гр. Бухово, с.Сеславци и с. Желява; на територията на район ,,Панчарево'' в землищата на с. Бистрнца, с. Железница и с. Долни Лозен; на територията на район „Нови Искър'' в землищата на с. Войнеговци, с. Подгумер и с. Доброславци, на територнята на район „Овча Купел“ в землищата на кв. Суходол и кв. Горна Баня, на територията на район „Надежда" в землището на кв. Требич, подробно описани по отдели и подотдели в документацията за участие и посочени като местоположение в технологичните  планове, по обекти.

Заповед № СОА17-РД09-503/05.05.2017 г.