СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“


Организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА17-РД09-908/20.10.2017 г. на кмета на Столична община, за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 55-то СУ „Петко Каравелов“, находящо се на територията на СО – район „Студентски“.
Предмет на конкурса: отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, разположени в сградата на 55-то СУ „Петко Каравелов“ (АОС № 1337 от 15.10.2014 г.), находяща се в гр. София, район „Студентски“, УПИ I – „за училище“, кв. 12, ж.к. „Дървеница“, ул. „Дъбница“ № 3, за осъществяване на ученическо столово хранене, разделени на обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Ученически стол с площ 500,00 кв. м, разположен в сградата на 55-то СУ „Петко Каравелов”, находяща се в район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Дъбница” № 3. Начална конкурсна месечна наемна цена: 371,50 лв. (триста седемдесет и един лева и петдесет ст.) без ДДС.
Обособена позиция № 2: Бюфет с площ 68,00 кв. м, разположен в сградата на 55-то СУ „Петко Каравелов”, находяща се в район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Дъбница” № 3. Начална конкурсна месечна наемна цена: 51,00 лв. (петдесет и един лев) без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметка на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401 или внесена в касата на СО – район „Студентски” – гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 10.11.2017 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена – 60 лв. (с вкл. ДДС). Краен срок: до 17:00 часа на 11.12.2017 г.

Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 11.12.2017 г., гр. София, ж.к. "Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.
Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши в закрито заседание на 12.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на СО – район “Студентски”: гр. София, ж.к. "Студентски град“, бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, 02/ 8687584 – Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“, rajon@studentski-so.org