О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – Район ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-66/06.11.2017 г. на кмета на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-1773/1/13.11.2017 г. на кмета на Район ПАНЧАРЕВО – СО обявява конкурс за Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет с площ 20,80 кв. м, заедно със съответните идеални части (чакалня, сервизни помещения) с обща площ 28,08 кв. м,  находящ се на 1-ри етаж в сградата на здравна служба, с. Казичене, Район "Панчарево", АОС 3100/15.05.2012 г., с начална конкурсна месечна наемна цена – 82,00 лв. (осемдесет и два лева) без ДДС.

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие : 200 лв.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 16:00 ч. на 15.12.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 ч. на 15.12.2017 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 18.12.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.