РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси във връзка със Заповед № СОА16-РД 09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК17-РД09-170/23.06.2017 г. на Кмета на СО район “Овча купел”

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  за следния обект:
Помещение, находящо се в кв. “Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, АОС 3745/2016 г. отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 41,00 кв.м.
Начална конкурсна наемна цена: 60,60 лв. месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 27.06.2017 г. до 16.00 часа на 27.07.2017 г. (включително).

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В, ет. 1 - деловодство до 16.00 часа на 27.07.2017 г. (включително).

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 28.07.2017 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II-ри етаж.

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел", отдел “Търговска дейност”, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: soок@mail.bg.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.