СО – Район „Красна поляна”, на основание Заповед № СОА17-РД98-53/28.09.2017 г., т. 4 на кмета на Столична община и чл.  31 ал. 2 от Наредбата на СОС за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, удължава срока за подаване на оферти с 15 дни считано от 15.11.2017 г. Предметът  на  конкурса е отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост на територията на район „Красна поляна”, както следва:
Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 57-мо СУ „Наум Охридски” и 147-мо ОУ „Йордан Радичков”  на територията на СО – Район „Красна поляна”, разделен на 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на ученически стол, находящ се във:
- 57-мо СУ „Наум Охридски” и 147-мо ОУ „Йордан Радичков”, с адрес ул. „Д-р Калинков” № 40, с площ 240 кв. м. Месечната  наемна цена  е в размер на 134,20 лв. (сто тридесет и четири лева и двадесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се във:
- 57-мо СУ „Наум Охридски” и 147-мо ОУ „Йордан Радичков”, с адрес ул. "Д-р Калинков” № 40, с площ 24,00  кв. м. Месечната  наемна цена  е в размер на 13,20 лв. (тринадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
Конкурсни документи се подават в сградата на Район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – Деловодство от 08,30 часа на 15.11.2017 г. до 17,00 часа на 29.11.2017 г.
Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.
Разглеждането на офертите ще се проведе  на 30.11.2017 г. от 10.00 часа – в сградата на СО – Район „Красна поляна”, на адрес: ул. „Освобождение” № 25, стая № 206.
Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 251

 

ИВАН ЧАКЪРОВ:
КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”